Zjednodušená verze webu

E-podatelna

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím formuláře, e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (DVD, CD, USB flash disk). Nosič je možné doručit v úřední hodiny do podatelny Obecního úřadu Žďárec. Na jednom technickém nosiči dat může být pouze jedno podání a jeho přílohy.

V případě elektronického podpisu je nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

Obecní úřad přijímá soubory ve formátech: *.jpg, *.png, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.html, *.txt, *.rtf, *.odt, *.ods, *.ppt, *.pptx, *.zip, *.rar. Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání je 10 MB.

Adresa podatelny

Obecní úřad Žďárec

Žďárec 42

594 56 Žďárec

ID datové schránky: hnzbjgv

Adresa elektronické podatelny:

Úřední hodiny podatelny

Pondělí

od 16:00 do 18:00

Středa

od 9:00 do 12:00

Zjištění škodlivého kódu u datové zprávy či neúplnosti datové zprávy

V případě zjištění škodlivé zprávy není datová zpráva dále zpracována. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena. V případě nesprávného datového formátu či neúplnosti datové zprávy není datová zpráva uložena.

Podání (§ 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád)

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.a.

(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

(3) Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

(5) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

(6) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

(7) Není-li správní orgán schopen zajistit přijímání podání v elektronické podobě podle odstavce 4, uzavře osoba uvedená v § 160 odst. 1, jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu (§ 160) o provozování elektronické adresy podatelny.

(8) Nedojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 7, postupuje se v případě obecního úřadu podle zvláštního zákona; v případě jiného správního orgánu rozhodne krajský úřad, že pro něj bude tuto povinnost vykonávat obecní úřad obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu patří. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti. Rozhodnutí krajského úřadu se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který povinnost neplnil.