Firma  PENTACO  BOSKOVICE má následující termíny rozvozu:

6.listopadu      2019                               25.března        2020
4.prosince       2019                               22.dubna         2020
2.ledna           2020                              27.května         2020
29.ledna         2020                              24.června         2020
26.února         2020                               22.července    2020

Výměna PB lahví probíhá ve výše uvedených dnech (středy)v tomto čase:  12:45 hod. u kostela, mezi 12:50 až 13:00 hodin před OÚ Žďárec a po 13:00 hodin v nové části obce.

Telefon na rozvozce : 737 681 214

Od roku 2015 dojde k navýšení ceny poplatků za odpady na 370 Kč. Prosíme všechny občany, aby poplatky uhradili včas, tj. do 31. 5. 2015.

Pes 70kč každý další 100kč

 

Vyhláška obce  Žďárec č. 1/2011

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl. 1

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[1]:

a)         fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b)         fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 8 pracovních  dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Stejným způsobem jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje . Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

Čl. 3

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí  320,-  Kč a je tvořena:

a)      z částky ..50…….   ,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky    270,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)       Skutečné náklady roku  2010. na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  142035,- . a byly rozúčtovány takto: Náklady142035. děleno 435 (. počet osob s trvalým pobytem na území obce počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 326. Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši    270,- Kč.

(3)       V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[2]

Čl. 4

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 5

Osvobození a úlevy

(1)       Úleva se poskytuje

 nárok na úlevu na poplatků má:

a)      Pátý a každý další  trvale žijící člen domácnosti  ve výši   70,- Kč

Znamená to, že  4.členná domácnost uhradí  4 x 320,- Kč =  1280

a 5.členná domácnost uhadí  1280,- Kč  + 250,- Kč= 1530,- Kč atd.

Zastupitelstvo obce schválilo dne  18.3.2011

Platnost vyhlášky od 1.1.2011

Ing. Jaroslav Valík, starosta obce

Vyhláška obce  Žďárec č. 2/2011

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 1

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce . Žďárec , Žďárec – Ostrov a  Žďárec – Víckov.[3]

(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.[4]

Čl. 2 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří šesti měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího šesti měsíců.

(2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[5]

(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30  dnů ode dne jejího vzniku.. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)       Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené zákonem.

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)      za prvního psa       ………………………………………………………………………..70,- Kč,

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………………… 100,-Kč,

Čl. 5

Splatnost poplatku

1)    Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[6].

Zastupitelstvo obce schválilo dne  18.3.2011

Platnost vyhlášky od 1.1.2011

Ing. Jaroslav Valík, starosta obce[1] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst.3 a 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích