NOČNÍ KLID

PSI

OZV č.1r.2021 odpadového hospodaření

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ ŽDÁREC

                                                                    OBEC Žďárec
                                                     Zastupitelstvo obce Žďárec
                                Obecně závazná vyhláška obce Žďárec č. 2 /2020,
    o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,                                          využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Žďárec se na svém zasedání dne 7.PROSINCE 2020 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
                                                                               Čl. 1
                                                              Úvodní ustanovení
Obec Žďárec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad Žďárec.
                                                                                 Čl. 2
                                                                            Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
fyzická osoba přihlášená v obci,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
                                                                               Čl. 3
                                                            Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
                                                                                     Čl. 4
                                                                          Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 500.- Kč a je tvořena:
z částky 50,- Kč za kalendářní rok a
z částky 450,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 223 715,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 223 715,- Kč děleno 424 ( 370 počet přihlášených osob na území obce + 54 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) =528,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč.

                                                                                     Čl. 5
                                                                 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
                                                                                    Čl. 6
                                                                  Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je
umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) Od poplatku se osvobozují:
a) Dítě narozené v průběhu daného kalendářního roku
b) Osoba přihlášená v obci, která se v místě pobytu celoročně z důvodu studia v zahraničí nezdržuje
c) Osoba přihlášená v obci, která se v místě pobytu dlouhodobě ( nejméně 9 měsíců) nezdržuje z důvodu pobytu v zahraničí
Osoba, která byla úředně stanovena adresa místa trvalého pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Žďárec č.p. 42 a v obci se nezdržuje
Osoba přihlášená v obci, která se v místě pobytu nepřetržitě po dobu 12 měsíců v daném kalendářním roce nezdržuje a její pobyt není znám

( 3) Úleva se poskytuje :
Pátému a každému dalšímu členu domácnosti ve výši 100,- Kč ( dle věku od nejmladšího po nejstarší)

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2, 3, tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
                                                                                       Čl. 7
                                                                      Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
                                                                                        Čl. 8
                                                       Odpovědnost za zaplacení poplatku
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
                                                                                      Čl. 9
                                                    Přechodné a zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2./ 2016 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, ze dne 13.6.2016.
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
                                                                                    Čl. 10
                                                                                  Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2021

Jindřich Műhlhansl                                           Ing. Jaroslav Valík
místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.12.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 28.12.2020