Úřední hodiny: Po: 16.00 - 18.00, St: 9.00 - 12.00

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Více o cookies se dozvíte ZDE

Odpady

Žlutý kontejner na plasty

ano

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

ne

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na plasty

ano

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, rozložené či sešlápnuté krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

ne

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Zelený kontejner nasklo – směs

ano

Do zeleného kontejneru sklo – směs můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

ne

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Zelený kontejner na sklo – čiré

ano

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv čiré sklo, láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

ne

Do těchto nádob nepatří tabulové a barevné sklo, autosklo, porcelán, keramika, zrcadla nebo třeba drátěné sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

ano

Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

ne

Nepatří sem „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

ano

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na sběrné místo na konci obce směr Vratislávka ( u Žákových) č. p.22) lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

ne

Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí samostatně nebo pomocí mobilního svozu (obvykle 2x ročně). Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Bioodpady v obci Žďárec jsou řešeny kompostéry v jednotlivých rodinných domech. Tyto je možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech. V případě velkého množství bioodpadu je možné ukládat bioodpad do velké kontejneru, který je u hřbitova.

Zpětný odběr pneumatik

Obec Žďárec nemá podepsanou žádnou smlouvu s výrobcem pneumatik o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Občané Žďárce mohou odkládat po domluvě u pana Jiřího Habána, č.p. 114.

Ostatní odpady

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odložit v rámci mobilního sběru. Datum a místo obec zveřejňuje individuálně. V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru.

Kde najdete informace o třídění odpadu?

Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Jak již bylo uvedeno, systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na obecním úřadě.

Jakým způsobem je s jednotlivými složkami dále nakládáno

Plasty, papír, kovy, barevné sklo, čiré sklo a nápojové kartony jsou vyváženy do TS Velká Bíteš , kde dochází k jejich další úpravě (dotřídění) a přípravě k předání společnostem, které se zabývají materiálovým zpracováním/využitím tříděného odpadu.

Směsný komunální odpad (obsah černé popelnice) je odvážen rovněňěž TS Velká Bíteš na skládku nebo do spalovny.

Použitý textil– veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejneru vyváží firma NADACE Sova.

Předcházení vzniku odpadu (Zákon č. 541/2020 Sb., § 12)

(1) Každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí výrobky, je povinna zabezpečit, aby vývoj a výroba těchto výrobků omezily vznik odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů, a pokud není možné vzniku odpadu z těchto výrobků zabránit, je povinna zabezpečit, aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší míry využití těchto odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

(3) Každý může kompostovat biologicky rozložitelný materiál vznikající při jeho činnosti jako předcházení vzniku odpadu, pokud vzniklý kompost použije v rámci své činnosti nebo jej předá v souladu se zákonem o hnojivech a pokud během kompostování nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí. Právnická nebo podnikající fyzická osoba musí řídit kompostování tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu nebo emisí metanu. Kompostování biologického materiálu živočišného původu smí být prováděno pouze v zařízení splňujícím požadavky na zpracování vedlejších produktů živočišného původu 4). Kompost, který osoba nepoužije v rámci své činnosti nebo jej nepředá v souladu se zákonem o hnojivech, je odpadem. Jiné výstupy z kompostování jsou odpadem.

(4) Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby.

(5) Platí, že movitá věc, kterou osoba předala na místo určené obcí a kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestala odpadem, pokud byla předána k opětovnému použití.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jak předcházet odpadům

Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká nebo že ho vzniká méně.Je na každém z nás, kolik odpadů vyprodukujeme. Mezi předcházení vzniku patří i kroky, které omezuji nebezpečnost vznikajícího odpadu či jeho dopady na životní prostředí a lidské zdraví.

Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Zaprvé je to redukce odpadu, zadruhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá jeho doprava a likvidace).

Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Začít lze i těmi nejmenšími věcmi. A hlavně začít u sebe. Jen každý sám ví, co mu vyhovuje. Chovat se hospodárně je dobrá vlastnost, lakota, škudlení a kupení věcí je nemoc.

Na zahradu patří kompostér

Kompostování umožňuje vracet organickou hmotu zpátky do půdy a tím zlepšovat a dlouhodobě udržovat její úrodnost, schopnost vázat živiny a vodu. Vracení organické hmoty do půdy zvyšujeme množství uhlíku vázaného v půdě. Půda je neobnovitelný zdroj, 1 cm půdy vznikne přibližně za 100 let. Kompost obsahuje mnoho cenných živin.

Stop plýtvání potravinami

V českých popelnicích naleznete v průměru asi 40 až 75 kg bioodpadu v přepočtu na 1 obyvatele a rok. Z rozborů tohoto odpadu se zjistilo, že nezanedbatelnou část (až polovinu) tvoří vyhozené potraviny (nesnězené či ještě zabalené jídlo). Pokud Vás toto téma oslovuje, doporučujeme se seznámit se s projektem „Zachraň jídlo“. Naleznete zde mnoho zajímavých návodů, jak zefektivnit nakupování, jak potraviny skladovat, ale i tipy na zajímavé recepty. Mnohé zde uvedené rady znali naše babičky a dědové a my je zapomněli. Vždy je to o nápadu. Já třeba menší jablíčka dávám kosům. Na podzim je otrhám a pak jim je postupně během zimy nosím.

Ne reklamním letákům

V jedné poštovní schránce ročně končí 15 až 20 kg reklamních letáků a časopisů. Máte-li na své schránce oznámení „NEVHAZUJTE REKLAMNÍ MATERIÁLY, PROSÍM“, množství letáků ve schránce se významně sníží. Protože Česká pošta eviduje počet domácností, které odmítají reklamu, dlouhodobě tím přispějete i ke snížení jejich tisku. Třídění sběr papíru (modré kontejnery) z jedné poštovní schránky stojí cca 100 Kč. Více naleznete na webu kampaně „Šetrné papírování“.

Omezení zbytečných obalů a výrobků na jedno použití

Obaly tvoří asi 30 % hmotnosti a 50 % objemu našich odpadů (z domácností) a je mnoho důvodů, proč minimalizovat jejich spotřebu. Například plastových obalů už spotřebováváme tolik, že každý z nás by jimi zaplnil celý žlutý kontejner (1100 litrů). Do měst není možné ani tolik nádob umístit, není pro ně dost místa. Část plastových obalů nejde také v současnosti recyklovat. Opakovaně můžeme používat sáčky, krabičky i láhve na stáčené produkty. U nákupní tašky není důležité, z jakého je vyrobena materiálu, ale zda jde opakovaně a dlouho používat. Přestože hliníkové obaly jdou dobře recyklovat, přesto je nedoporučujeme. Jejich výroba je příliš energeticky náročná. Ztráta energie při recyklaci je příliš vysoká (25 % a více).

Pití vody z kohoutku

PET láhve svým objemem zabírají významnou část prostoru v kontejnerech na tříděný sběr plastů. Důsledným zmáčknutím PET láhví lze snížit jejich objem, a tedy i náklady na jejich sběr třikrát. Alternativou k vodě v PET lahvích je pití vody z vodovodu, pramenů a studánek. Kohoutková voda patří k nejpřísněji sledovaným produktům, většina měst a obcí má její kvalitu velmi dobrou. Pokud Vám vadí chlór, je možné nechat vodu odstát, případně ji přefiltrovat (dobré zkušenosti máme s filtrem Reinfresh). Doporučit lze také pití teplé vody (tělu ušetříte energii nutnou pro její ohřev). Ochutit ji můžete citrónovou šťávou či bylinkami.

Látkové pleny

Většina z nás ještě byla odchována v klasických látkových plenách, které se nejčastěji vyrábějí z bavlny. V devadesátých letech je na našem trhu doslova převálcovaly papírové jednorázové pleny. Jejich používání ale není ohleduplné k životnímu prostředí. Kromě vyšší spotřeby surovin a energie jsou problematické i kvůli obtížné recyklovatelnosti. Jednorázové pleny se rozpadají v řádu dvou až tří stovek let a jedno dítě díky jednorázovým plenám vyprodukuje až jednu tunu odpadu.

Opravit, půjčit si, darovat

O míře dopadu výrobku na životní prostředí rozhoduje velmi často jeho životnost. Proto se říká, že výrobky na jedno použití mají velký dopad. Smysl má i věci opravovat. Na podporu prevence bylo nově sníženo DPH pro opravny obuvi, oblečení a kol. Ze stejného důvodu je lepší si věci, které nepoužíváme často, půjčit si či sdílet (auta, kola, lyže, nářadí, některé typy oblečení a tak dále).

Naše společnost je bohatá. V důsledku toho máme doma mnoho věcí, s kterých jen stíráme prach a nepotřebujeme je. Jednou z možnosti, co s nimi lze udělat, je darovat je potřebným. Již mnoho měst má na svém území rozmístěny kontejnery na textil, hračky, sportovní potřeby. V řadě měst začali budovat tzv. REUSE centra, kam lze nepotřebné věci odložit a jiný se je může za mírnou cenu koupit. Velká města začala budovat tzv. nábytkové banky. Darovaný nábytek mohou získat potřební, ale také začínající rodiny či studenti.

Nepotřebné věci lze nabídnout prostřednictvím webu (www.nevyhazujto.cz) nebo je prodat přes Aukro. Oblečení je možné nabídnout či koupit (a tím druhotně využít) také přes www.vinted.cz.Již tradici mají bazary nebo dobročinné obchody (příklad Prahy). Nejbližší místo pro darování naleznete na webu Kam s ním.

Darování má i svoji odvrácenou část. Pouze 15 % sebraného textilu a oblečení se využije v ČR pro charitativní účely. 45 % se vyváží do chudších zemí. Zde ale tyto „dary“ mohou narušit tradiční ekonomiku. Se 40 % sebraného textilu (především s umělými vlákny) se neví, co počít. Firmy, které textil sbírají, navrhují, aby se pálil.

Domácnost bez odpadu

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Podle hierarchie odpadového hospodářství je předcházení vzniku odpadů prvním krokem k tomu, aby se snížilo množství vyprodukovaných odpadů. Existuje množství způsobů, jak napomoci snížení produkce odpadů a může se do nich zapojit každý z nás.Záleží jen na vás, jaké způsoby předcházení vzniku odpadu můžete a chcete využívat.

Tipy pro předcházení vzniku odpadu

Zkuste dát pro vás nepotřebným věcem druhý život. Nevyhazujte věci, které ještě mohou sloužit někomu jinému (textil, elektrospotřebiče, nábytek, knihy, hračky, …).

Nenakupujte zbytečné věci, které se poté stanou odpadem.

V ČR skončí ročně v koši až 100 kg potravin na osobu. Neplýtvejte potravinami. Nakupujte pouze to, co skutečně spotřebujete.

Nakupujte raději výrobky v recyklovatelných obalech.

Nakupujte větší balení. Doma jej pak můžete dávkovat do menších, uživatelských balení.

Preferujte výrobky, které nejsou na jedno použití (např. vratné skleněné obaly, nabíjecí baterie, textilní nákupní tašky, náhradní náplně namísto nových výrobků apod.).

Odpadové hospodářství za rok 2021

PŘÍJMY POPIS ODEVZDÁNO V ROCE V TUNÁCH
212 122,- Poplatek za komunální odpad   212 122,-
  Papír 1,40  
  Kov 0  
  Sklo bíle    
  Sklo barevné 7,98  
69 394,50,- Příjmy EKO-KOM a.s.    
281 516,50,- Celkem    
VÝDAJE POPIS ODEVZDÁNO V ROCE V TUNÁCH
71 135,- Plast 7,34  
284 999,- Svoz SKO + objemného odpadu 79,89  
14 238,- Svoz nebezpečného odpadu    
25 638,- Svoz tříděného odpadu    
396 010,- Celkem    

Obec Žďárec v roce 2021 dotovala odpadové hospodářství částkou 114 493,- Kč.