Úřední hodiny: Po: 16.00 - 18.00, St: 9.00 - 12.00

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Více o cookies se dozvíte ZDE

Dotace z JMK

Revitalizace veřejného prostranství

Revitalizace veřejného prostranství obce Žďárec proběhla v roce 2023.

Obec Žďárec - revitalizce veřejného prostranství 1
Obec Žďárec - revitalizce veřejného prostranství 2
Obec Žďárec - revitalizce veřejného prostranství 3
Obec Žďárec - revitalizce veřejného prostranství 4
Obec Žďárec - revitalizce veřejného prostranství 5
Obec Žďárec - revitalizce veřejného prostranství 6
Obec Žďárec - revitalizce veřejného prostranství 7

Zateplení kulturního centra

Obec je vlastníkem multifunkční budovy, ve které se nachází kulturní sál - využíván jako tělocvična pro ZŠ a MŠ a na sportovní i kulturní akce, je zde i knihovna, školní kuchyně a školní jídelna se sociálním zázemím. V roce 2021 započaly práce na zateplení pláště této budovy z důvodů snížení tepelných ztrát. Akci pro obec realizovala firma AD stavby Žďárec. Rozpočet na zateplení jedné stěny byl vypočítán na 764 075,- Kč. Obec požádala o dotaci na tuto akci Jihomoravský kraj a ten poskytl v říjnu 2021 dotaci ve výši 250 000,- Kč.

Obec Žďárec - zatepletní kulturního centra 1
Obec Žďárec - zatepletní kulturního centra 2

Oprava místních komunikací

Obec Žďárec získala v roce 2019 podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „ ObecŽďárec – oprava místních komunikací“. Poskytnutá investiční finanční podpora ve výši 215 000,- Kč z dotačního programu Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019 DT9, byla použita výhradně na realizaci stavby v souladu se Smlouvou o dotaci z rozpočtu JMK. Tento projekt podpořil kromě JMK i MMR z programu 11782 – Podpora rozvoje regionu 2019+, a to ve výši 997 988,- Kč. Obec Žďárec financovala projekt z vlastních zdrojů ve výši 214 057,- Kč. Celkové náklady na projekt činili 1 427 045,57 Kč (včetně DPH). Cílem projektu byla oprava stávajících komunikací a odstavné plochy v obci Žďárec a jeho části Víckov. Realizaci stavby na základě rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 19.8.2019 veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, realizovala firma COLAS CZ, a.s. Zhotovitel dne 19.11.2020 ukončil práce dle schválené dokumentace a v souladu se smluvními podmínkami předal obci stavbu do její správy a udržování. Díky realizaci tohoto projektu v naši obci došlo ke zvýšení bezpečnosti, zlepšení ovzduší, snížení hluku a plynulosti dopravy, společně s odstraněním bariér v dopravní infrastruktuře.

Obec Žďárec - oprava místních komunikací 1
Obec Žďárec - oprava místních komunikací 2

Nový rybník (realizace části lokálního biokoridoru)

Realizací projektu byl vybudován nový krajinný prvek v prostoru inundace toku Kozlí potoka, spolu s drobnými terénními úpravami. Cílem bylo vybudovat vodní plochu, mozaiku vodních biotopů a toto se povedlo. Prvky jsou funkční součástí vymezeného lokálního biokoridoru , zadržují vodu v kraji a obnovují zaniklé biotopy. Provedená akce zajistila příznivé prostředí pro zvýšení diverzity živočišných a rostlinných společenstev vodního a mokřadního typu, je zde vytvořeno prostředí pro život a reprodukci obojživelníků. Celá akce proběhla v období od srpna r. 2019 do května roku 2020, dle platné projektové dokumentace, kterou zpracovala firma TVORBA KRAJINY s.r.o. Brno a stavbu provedla firma Kavyl, spol.s r.o. Mohelno. Celková cena zakázky byla 3 325 494,- Kč. Dotace poskytlo Ministerstvo zemědělství ve výši 2 660 000,- Kč, dále pak Jihomoravský kraj poskytl dotaci ve výši 333 290,- Kč. Zbývající část uhradila obec Žďárec.

Obec Žďárec - nový rybník 1
Obec Žďárec - nový rybník 2