Úřední hodiny: Po: 16.00 - 18.00, St: 9.00 - 12.00

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Více o cookies se dozvíte ZDE

Povinné informace

1. Oficiální název

Obec Žďárec

2. Důvod a způsob založení

Obec Žďárec byla zřízena účinností zákona ČNB č. 367/1990 Sb., o obcích jakožto nižší územně samosprávný celek. Jedná se o realizaci ústavně garantovaného práva na samosprávu podle čl. 100 nebo 8 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR.

Obec Žďárec je právnickou osobou veřejného práva, která vystupuje jako samostatný právní subjekt jak v rámci samostatné, tak i přenesené působnosti. Obec vystupuje v právních vztazích vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, hospodaří se svým majetkem podle vlastního rozpočtu.

V rámci samostatné působnosti obec spravuje záležitosti, které se jí bezprostředně týkají (např. otázka nočního klidu v obci, udržování čistoty na veřejných prostranstvích apod.), v rámci těchto záležitostí je obec oprávněna vydávat obecně závazné vyhlášky. Obec je ve výkonu samostatné působnosti vázána ústavním pořádkem a zákony. Dozor nad obcí vystupující v rámci samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra.

V rámci přenesené působnosti obec vykonává státní správu – tedy spravuje záležitosti za stát, jménem státu a pro stát (př. vydávání řidičských, občanských průkazů apod.), v rámci těchto záležitostí je oprávněna vydávat nařízení. Pro účely výkonu přenesené působnosti se obce v ČR dělí do tří kategorií podle toho, jak velký díl státní správy vykonávají. Obec Žďárec se řádí do skupiny s nejmenším rozsahem výkonu státní správy. Obec je ve výkonu přenesené působnosti vázána ústavním pořádkem, zákony, podzákonnými právními předpisy i interními akty. Dozor nad výkonem státní správy obce zajišťuje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

3. Organizační struktura

Obecní úřad

Jindřich Mühlhansl

neuvolněný starosta obce

Jiří Krištof

místostarosta

Ilona Midrlová

zaměstnankyně obecního úřadu

Zastupitelstvo

Jindřich Mühlhansl

starosta

Jiří Krištof

místostarosta

Ing. Kamil Baláš

člen zastupitelstva

Jiří Habán

člen zastupitelstva

Ing. Pavla Mašková

člen zastupitelstva

Jiří Patloka

člen zastupitelstva

Vlastimil Šubert

člen zastupitelstva

Úřední hodiny

ZDE

Kontakt

ZDE

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Žďárec

Okres Brno-venkov

Žďárec 42, 594 56

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Žďárec

Žďárec 42

594 56 Žďárec

4.3 Úřední hodiny

Pondělí

od 16:00 do 18:00 ( přítomnost starosty nebo místostarosty)

Středa

od 9:00 do 12:00

4.4 Telefonní čísla

Tel. číslo: +420 549 440 425

Mobil na starostu obce: +420 603 471 084

4.5 Adresa internetových stránek

www.obec-zdarec.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Žďárec

Okres Brno-venkov

Žďárec 42, 594 56

4.7 Adresa elektronické podatelny

ZDE

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: hnzbjgv

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, číslo účtu: 5022751/0100

Kód bankovního subjektu: 0100

6. IČO

00295833

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00295833

Obec Žďárec není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat na obecním úřadě nebo je zasílat elektronicky prostřednictvím podatelny

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti či podání lze podávat na obecním úřadě nebo je zasílat elektronicky prostřednictvím podatelny

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů:

11.2 Vydané právní předpisy

Obec Žďárec vydává v rámci své působnosti obecně závazné vyhlášky (§ 10 zákon č. 128/2000 Sb.):

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na:

  • a) pořízení kopií (§ 4)
  • b) opatření technických nosičů dat (§ 5)
  • c) odeslání informací žadateli (§ 6)
  • d) mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (§ 7)

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy Žďárec

13.2 Výhradní licence

Neevidujeme

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy naleznete ZDE